Adatvédelem

Polityka prywatności w Sklepie internetowym www.njufront.pl


Informacje ogólne


 1. Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep
  Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Marek Ilmer prowadzący działalność
  gospodarczą pod firmą 360 PROJEKT MAREK ILMER wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i
  Technologii pod adresem ul. Leśne Zacisze 1, 24-100 Puławy, NIP 7772675144, REGON 302043056.
  Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu
  Internetowego.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 3. Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i
  informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą
  starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym
  i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane
  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,
  nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
  przepisów prawa.

 4. Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia
  Zamówienia w Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie
  przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.
  Dane osobowe

Administrator danych osobowych


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Marek Ilmer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 360 PROJEKT MAREK ILMER
  ul. Leśne Zacisze 1, 24-100 Puławy
 2. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych
  osobowych za pomocą:
  poczty elektronicznej: biuro@njufront.pl;
  poczty tradycyjnej: ul. Leśne Zacisze 1, 24-100 Puławy;
  telefonu: +48 606402112.


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w
formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć;
jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np.
Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów
zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki;
- w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień,
informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy
zakupie Towarów;
- w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron
www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej
aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane
dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego
ID, adres IP;
- w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów),
przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko,
adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem
Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
- w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym,
ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego
Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie
Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej
historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki
internetowej oraz systemu operacyjnego;
- w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu
sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy
zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia
lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
- w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów,
przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach
i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane
osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych

świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w
dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
- w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu,
w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego
aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są
rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia
zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji,
historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu,
wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami
marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych
dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych
innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików
cookies;
- w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych
punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane
osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym.
Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego
konkursu lub programu lojalnościowego;
- w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje
dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania
rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki
podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych


1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
 - dane kontaktowe; 
 - dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
 - dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
 - dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 - dane dotyczące usług marketingowych.


Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Czas przetwarzania danych


1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań
marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w
następujących przypadkach:
- kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
- kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.


2. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres
kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z
usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów
marketingowych.


3. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą
przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.


4. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia
zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez
Klienta.


5. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być
wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości
sprzedażowych Sklepu internetowego.


Odbiorcy danych osobowych


Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji
zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze
zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na
stronie internetowej naszego Sklepu internetowego pod linkiem: www.njufront.pl


Prawa osoby, której dane dotyczą


Na podstawie RODO masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
żądania przenoszenia danych osobowych.


Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez
Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z
uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w
terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są
przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
- dostępu do danych osobowych;
- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
biuro@njufront.pl.


Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania Twoich danych osobowych.


Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na
adres: biuro@njufront.pl.


Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i
uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.


Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
- Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
- wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją
zgodę;
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest
związane z marketingiem bezpośrednim;
- wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może
przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz
poinformowany/poinformowana.


Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
biuro@njufront.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy
przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych
zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są
nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: biuro@njufront.pl.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, w tym profilowania, w związku z:
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na
adres: biuro@njufront.pl.


Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane
osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
biuro@njufront.pl.


Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
biuro@njufront.pl lub skorzystaj z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi
do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO).
Lista dostawców

do góry
© Copyright 2017-2021 NJUFRONT.PL    ·    MINDEN JOG FENNTARTVA
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl